فارسی | العربیه | English
سه شنبه 12 اسفند 1399
هیات رئیسه

آقای افشین اکبری حداد :

رئیس اتحادیه

 


آقای احسان الدین تقی زاده کرمان :

نایب رئیس اول

 

آقای مهرزاد نیری :

نایب رئیس دوم

 

آقای محمدباقر زارعیان :

دبیر
 

 آقای حسین کریمی نیا :

خزانه دار

 

 آقای علیرضا عسگری پورصمدی:

بازرس


تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.