فارسی | العربیه | English
پنجشنبه 08 خرداد 1399

                        

                                   
کمیسیون آموزش
                  
تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.

تبلیغات
آخرین اخبار
03

_ داوطلبان ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir – سامانه ساران (انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها)- قسمت ثبت نام داوطلبان ، مراجعه وبا درج شناسه صنفی ، نسبت به ثبت نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح تصویر پیوست ، اقدام وسپس با ارائه اصل وتصویر مدارک ،جهت ادامه فرایند ثبت نام وتکمیل پرسشنامه (در مهلت قانونی ) به دبیرخانه هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مستقر در ، سازمان صنعت ومعدن استان خراسان رضوی مراجعه نمایند.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در فایل پیوست :


ثبت شده در: اخبار اتحادیه
اخبار فوری