فارسی | العربیه | English
دوشنبه 25 شهريور 1398
تعویض یا تمدید کارت مباشرت
شرایط تعویض کارت مباشرت:


در صورتی کارت مباشرت تعویض می شود که متصدی اقدام به جابجایی واحد صنفی خود نماید و تغییر مکان دهد.

شرایط تمدید کارت مباشرت:مدت اعتبار کارت مباشرت برابر با مدت اعتبار پروانه کسب متصدی می باشد .

توضیحات(عزل و نصب مباشر در واحد صنفی با متصدی فروشگاه می باشد .)

تبلیغات