فارسی | العربیه | English
شنبه 28 فروردين 1400
تعویض یا تمدید کارت مباشرت
شرایط تعویض کارت مباشرت:


در صورتی کارت مباشرت تعویض می شود که متصدی اقدام به جابجایی واحد صنفی خود نماید و تغییر مکان دهد.

شرایط تمدید کارت مباشرت:مدت اعتبار کارت مباشرت برابر با مدت اعتبار پروانه کسب متصدی می باشد .

توضیحات(عزل و نصب مباشر در واحد صنفی با متصدی فروشگاه می باشد .)

تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.