فارسی | العربیه | English
چهارشنبه 02 اسفند 1396
تعویض یا تمدید کارت مباشرت
شرایط تعویض کارت مباشرت:


در صورتی کارت مباشرت تعویض می شود که متصدی اقدام به جابجایی واحد صنفی خود نماید و تغییر مکان دهد.

شرایط تمدید کارت مباشرت:اعتبار کارت مباشرت یک سال است چنانچه مهلت اعتبار کارت به اتمام رسیده باشد تاریخ مندرج بر روی کارت تمدید می شود.
تبلیغات