فارسی | العربیه | English
شنبه 28 فروردين 1400
معرفی مباشر
 شرایط معرفی مباشر


صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده 3 آیین نامه نظام صنفی نمایند. صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامناکلیه مسئولیت هایی که قانونا به عهده صاحب پروانه کسب می باشد را بر عهده خواهد داشت.

صاحب پروانه کسب می تواند در هر موقع که مقتضی باشد نسبت به عزل و یا تغییر مباشر اقدام نماید.

در شرایط خاص نیز متصدی می تواند اقدام به معرفی مباشر نماید که:


1- قبلا دارای پروانه کسب بوده و نمی خواهد آن را باطل کند.

2- متصدی شرایط دائم الحضور بودن در واحد صنفی خود را ندارد.


تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.