فارسی | العربیه | English
شنبه 28 فروردين 1400
ابطال پروانه کسب
شرایط ابطال پروانه کسب


در صورتی پروانه کسب باطل می شود که :

1- متصدی تغییر مکان بدهد.

2- متصدی بخواهد پروانه کسب را به شخص دیگری انتقال دهد.

3- تاریخ اعتبار مندرج شده بر روی پروانه کسب منقضی گردد.

4- در صورت عدم فعالیت واحد صنفی بیش از 6 ماه بدون اطلاع اتحادیه

5- تغییر نوع فعالیت

6- واگذاری به غیر


تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.