فارسی | العربیه | English
جمعه 04 بهمن 1398
تعویض و تمدید پروانه کسب
 
    تعویض پروانه کسب:

  طبق قانون نظام صنفی، هر جابجایی پروانه کسب و یا تغییررسته به منزله صدور پروانه کسب جدید بوده و متقاضی می بایست کلیه شرایط آیین نامه ماده 12 را انجام دهد.

مدارکی که جهت صدور پروانه کسب جدید مورد نیاز می باشد عبارتند از:

    - ارائه اصل و کپی اجاره نامه جدید

    - درخواست بازرسی

    -  دارایی

   - فیش های واریزی

 

    تمدید پروانه کسب:

در صورت عدم جابجایی مشروط به پرداخت مالیات و حق عضویت سالانه اتحادیه صنفی، تنها ارائه تمدید اجاره نامه و ارائه برگ تسویه مدارک پرداختی، پروانه کسب قابل تمدید خواهد بود.مبالغ پرداختی به اتحادیه شامل:

    مبلغ حق عضویت سال اول (ورودی):  تا سقف 8.000.000 ريال

    حق عضویت مصوب سالیانه درجه یک: 3500.000 ريال
    حق عضویت مصوب سالیانه درجه دو : 2500.000 ريال
    حق عضویت مصوب سالیانه درجه سه: 1500.000 ريال

تبلیغات