فارسی | العربیه | English
شنبه 28 فروردين 1400
پلمپ و فک پلمپ
پلمپ و فک پلمپ


محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تائید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود. قبل از پلمپ محل دایر شده از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند. کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این
قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند.

زمانی رفع پلمپ برای واحد صنفی انجام می شود که مدارک مورد نیاز به اتحادیه ارائه و پرونده برای صدور پروانه کسب تکمیل گردد.

تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.