فارسی | العربیه | English
دوشنبه 25 شهريور 1398
کمیسیون بازرسی
کمیسیون بازرسی

کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است در راستای اجرای قانون نظام صنفی به ویژه فصل هشتم ضمن اعزام بازرسان اتحادیه به واحدهای صنفی گزارش آنان را دریافت و نتیجه را به هیأت مدیرهاتحادیه اعلام نماید. کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است واحد صنفی افراد متقاضی پروانه کسب را بازدید نموده وگزارش آن را به اتحادیه مربوط اعلام نماید.
تبلیغات